Standard Surge Line & Pulese Use

Category:

Description

Thông số chi tiết :

– LIGHTNING SURGE PROTECTOR FOR STANDARD SIGNAL LINE (ultra-slim; life monitor)
Model: MD7AST

– LIGHTNING SURGE PROTECTOR FOR STANDARD SIGNAL LINE & PULSE USE
Model: MDPA-24 , MDPA-65

– PROTECTOR FOR STANDARD SIGNAL LINE & PULSE USE(life monitor, 24 V DC line voltage)
Model: MDM2A-24 , MDM2A-65

– LIGHTNING SURGE PROTECTOR FOR STANDARD SIGNAL LINE & PULSE USE
Model: MDP-24-1 , MD7ST , MDP-65-1 , MGD-24 , MGD-65, MDK-24, MDJST, MMD, MMDH, MD6N-24, MD6N-65, MD6T-24, MD6T-65, MD6P-24, MD6P-65

– LIGHTNING SURGE PROTECTOR FOR TWO-WIRE SIGNAL LOOP (ultra-slim)
Model: MD72W, MD72WD, MD73W

© Bản quyền thuộc Công ty TNHH Giải Pháp Thiết Bị Công Nghiệp VTN